Náš program

 1. ukončení činnosti subjektů, kteří se vydávají za dopravní psychology a vystavují podvodné posudky. Jde o nepsychology nebo psychology bez akreditace MD, vydávající posudky s razítkem dopravního psychologa, který není přítomen. Jejich činnost je v rámci ČR stále možná – momentálně víme o dvou subjektech (třetí po naší intervenci činnost ukončil). Svoji činnost provádějí systematicky a dlouhodobě. Evidence podobných případů a jejich předání MD ČR k řešení.
 2. Zákonná úprava přestupku fyzické, či právnické osoby, která není akreditovaným dopravním psychologem a jeho služby poskytuje (vydává se za něj) – návrh uložení pokuty ve výši 3 000 000 Kč a uložení zákazu činnosti. V případě neoprávněného použití označení „akreditovaný dopravní psycholog“ neoprávněnou osobou – uložení pokuty až 200 000  Kč. 
 3. sjednocení postupu dopravních psychologů v ČR – zavedení jednotných norem vyšetření (způsobilost/nezpůsobilost/časové omezení u profesionálů) a jejich zákonné zakotvení
 4. etika dopravních psychologů – dobrovolný etický kodex dopravního psychologa
 5. činnost Etické komise
 6. dobrovolné nesankcionované kolegiální audity činnosti dopravních psychologů z hlediska odborného i právního
 7. řádná kontrola nad činností dopravních psychologů – zavedení kontrol Ministerstva dopravy ČR, nastavení jejich metodiky, obsahu a četnosti
 8. poradenství pro dopravní psychology i klienty
 9. vypracování doporučených postupů a norem pro testování jednotlivých skupin řidičů: 1) řidiči z povolání (C a D), 2) řidiči se zákazem řízení a vybodovaní, 3) řidiči na žádost lékaře
 10. podpora programů rehabilitace problémových řidičů v podobě, v jaké existuje v Rakousku a zejména na Slovensku
 11. podpora programů pro mladé, rizikové či problémové řidiče (v podobně, v jaké existují v Rakousku a na Slovensku)
 12. aktualizace platné právní úpravy, zejména
  • Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, viz zde, zejména §§ 87a až 87c, 
  • Vyhláška č. 31/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů viz zde, zejména § 18a a § 18c, 
  • Zákon č. 247/2000 Sb., zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, viz § 21 odst. 2 c),
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) § 3
 13. návrhy novel zákonů, týkajících se činnosti dopravních psychologů
 14. připomínková řízení ke změnám právní úpravy, týkající se dopravní psychologie
 15. zákaz používání obsolentních metod (Raven a další), prosazování moderních, validních metod
 16. výzkum v oblasti dopravní psychologie
 17. spolupráce s odpovědnými institucemi – Ministerstvo dopravy, dopravní policie, Česká psychologická komora, CDV, BESIP, Asociace autoškol a další
 18. vzdělávání dopravních psychologů z hlediska odborného, právního i etického
 19. vzájemná podpora dopravních psychologů 
 20. spolupráce se soudními znalci v oblasti dopravní psychologie
 21. spolupráce s dalšími profesními sdruženími psychologů v rámci ČR a mezinárodně
 22. vytváření konstruktivního prostředí pro diskuzi a osvětu, zaměřenou na bezpečnost silničního provozu