Etika

Etická komise a podněty pro Etickou komisi

Zlepšení etiky v oblasti dopravní psychologie je jednou z našich hlavních programových priorit.

Naším prioritním cílem je eliminace případů, kdy dopravně psychologické vyšetření systamaticky realizují osoby, které nejsou psychology či nemají akreditaci dopravních psychologů a podvodně používají pro své posudky podpisy a razítka dopravních psychologů, zpravidla pánů důchodového věku, kteří u vyšetření nebyli přítomni (bohužel stále velmi častá praxe, kterou jsme v poslední době zaznamenali a kterou jsme předali k řešení Ministerstvu dopravy ČR).

Našim cílem je kultivace etiky jak ze strany klientů dopravní psychologie (často jde o osoby trestané, pachatele přestupků, osoby závislé na návykových látkách, s rozličnými zdravotními, sociálními a finančními problémy, např. exekuce), tak i ze strany dopravních psychologů.

Podněty pro Etickou komisi jak ze strany klientů, úřadů, tak i dopravních psychologů prosím adresujte na náš kontaktní e-mail.

V rámci naší činnosti poskytujeme základní bezplatné poradenství dopravním psychologům i jejich klientům.

Prosíme neposílejte žádné nevyžádané podklady doporučenou poštou.

Neposílejte prosím bez vyžádání originály dokumentů.

Pro účely zpracování věci budete požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud budou předmětem vašeho podání.

Jsme schopni prověřit stížnosti, které se týkájí zejména etické, odborné, profesní a právní stránky.

Prověříme věc a požádáme o vyjádření i druhou stranu.

Po vyřízení podnětu podklady neprodleně skartujeme.

Předsedkyně Etické komise KDP ČR : JUDr. PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D. MBA, LL.M., prezidentka KDP ČR.

Etický kodex akreditovaného dopravního psychologa

Preambule

Dopravní psycholog se vždy řídí platnými zákony a vyhláškami ČR, které lze aplikovat na něj jako na občana ČR a EU a jako na psychologa. Dodržuje obecné etické principy psychologické profese.

I. Činnost akreditovaného dopravního psychologa

 

I. Činnost akreditovaného dopravního psychologa

Dopravní psycholog vykonává dopravně psychologické vyšetření vždy osobně, bez přítomnosti nepovolaných osob.

Dopravní psycholog nesmí připustit, aby jeho jménem, s jeho razítkem, vykonávala činnost jakákoliv jiná osoba a je si vědom toho, že podobný posudek by nebyl platný.

Dopravní psycholog se klientovi vždy představí jménem a příjmením, aby měl klient jistotu, že osoba, která posudek vystavila, je tou samou, která vyšetření provedla.

Dopravní psycholog, který pracuje v rámci právnické osoby, nikdy nedopustí, aby posudek vystavený jeho jménem nebyl proveden jim samotným. V případě zneužití jeho jména další osobou neprodleně tyto skutečnosti oznámi.

Dopravní psycholog nikdy nepracuje mimo akreditované pracoviště, schválené Ministerstvem dopravy ČR a uvedené v jeho seznamu. Je si vědom, že podobné vyšetření by bylo neplatné.

Dopravní psycholog používá validní psychologické metody. Ve všech případech provede vyšetření determinačním testem. Pokud nemá funkční přístrojové vybavení k tomu potřebné, vyšetření odmítne, případně odloží.

Dopravní psycholog dbá na přiměřenost a důstojnost prostředí, ve kterém dopravně psychologické vyšetření provádí. Vyhýbá se proto vyšetření v nevyhovujících podmínkých (stísněnost, nevyhovující hlukové, světelné, tepelné, hygienické a další podmínky). Dopravní psycholog je povinen zajistit, aby vyšetření probíhalo v adekvátních podmínkách, které negativně neovlivní výkon klienta.

Dopravní psycholog nepoužívá zastaralé metody, jejichž výsledky jsou obecně přístupné, nepoužívá obecně známé metody a metody, které nejsou standartizovány.

Dopravní psycholog se nesnaží délku vyšetření nepřiměřeně protahovat, neprovádí vyšetření nad rámec zákonem stanovený a nepožaduje po klientovi informace nad rámec požadavků zákona a vyhlášky.

Dopravní psycholog neustále zvyšuje svoji odbornou způsobilost, účastní se školení, dalšího vzdělávání, seminářů atd. tak, aby jeho profesní úroveň byla zachována.

Dopravní psycholog odmítne provést vyšetření, ke kterému se necítí být dostatečně odborně způsobilý.

II. Vztah k institucím

 

II. Vztah k institucím

Dopravní psycholog se k institucím a jejich zaměstnancům, se kterými v rámci své činnosti spolupracuje, chová s úctou a s respektem. Podporuje prostředí vzájemné konstruktivní spolupráce a respektu, nicméně se nenechává zneužívat.

Dopravní psycholog úředníkům, kteří nemají zkušenost či potřebné znalosti, trpělivě vysvětlí podstatné okolnosti dopravně psychologického vyšetření, sdílí své znalosti.

Dopravní psycholog není oprávněn po telefonu, ani e-mailu podávat jakékoliv osobní informace o klientech, bez jejich předchozího písemného souhlasu.

Dopravní psycholog se chová s úctou a s respektem k úředníkům a pokud je to zapotřebí, pomáhá v případě jakýchkoliv problémů, které v činnosti správního orgánu mohou vzniknout v souvislosti s dopravně psychologickým vyšetřením (ztracený posudek, problémy v komunikace, chyba v údajích, platnost posudku, překlepy apod.)

Dopravní psycholog nikdy nežádá úředníky o jakoukoliv formu spolupráce nad rámec zákona.

Dopravní psycholog neposkytuje jakékoliv nákladné dary, provize apod. Sám podobnou nabídku odmítá.

Dopravní psycholog v komunikaci s Ministerstvem dopravy vždy zachovává maximálně možnou úroveň respektu, spolupráce za účelem společného dosažení cíle zvyšování kvality práce.

V případě prošetřování trestné činnosti (padělání posudku lékaře, psychologa, nepravá identita klienta, nabízení úplatku a další) poskytuje maximální součinnost OČTŘ.

Dopravní psycholog nezneužívá svého vztahu k institucím, k profesním organizacím na úkor kvality své práce.

Dopravní psycholog, který je členem jakékoliv profesní organizace, nepoužívá své znalosti a kontakty jako konkurenční výhodu proti kolegům. Svoje poznatky sdílí s kolegy.

Dopravní psycholog se v rámci své činnosti nenechává finančně, lidsky, odborně ani jinak zneužívat. Vždy si je vědom reciprocity. Je si vědom hranic své činnosti. Nezneužívá své klienty k osobním službám či zájmům.

III. Vztah ke klientovi

 

III. Vztah ke klientovi

Dopravní psycholog se ke klientovi chová s respektem, úctou a profesionálně.

I pro klienta nepříznivý výsledek vyšetření musí být dopravní psycholog schopen sdělit důstojně, ohleduplně a vysvětlit ho.

Pokud dopravní psycholog výsledek vyšetření časově či jinak omezuje podmínkou, je schopen důvody klientovi a zejména pak jinému dopravnímu psychologovi dostatečně vysvětlit.

Je neakceptovatelné, pokud dopravní psycholog dává platnost vyšetření všem profesionálním řidičům stejně, například na jeden rok.

Dopravní psycholog se vyhýbá manipulaci s klientem, jeho ponižování či jinému zneužívání.

Dopravní psycholog odmítá zneužití výsledku vyšetření k zištným či osobním důvodům.

Za zcela neakceptovatelné se považuje nastavení norem mimo doporučenou úroveň a následné sdělení klientovi, že neuspěl, pokud tomu tak není, s podmínkou dalších plateb za další pokus.

Podjatost

Dopravní psycholog odmítne provést vyšetření rodinného příslušníka či jemu blízké osoby, pokud by mohly vzniknout pochybnosti o jeho podjatosti. Dopravní psycholog odmítne provést vyšetření, na jehož výsledku má osobní zájem. O své podjatosti klienta neprodleně informuje.

Konflikt zájmů

Dopravní psycholog může být při své práci v konfliktu zájmů (například psycholožka pracující pro vydavatele psychologických testů, která se snaží prosadit tyto testy povinně, dopravní psycholog, který provádí výzkum, jehož výsledkem má být potvrzení, že jeho vlastní metody jsou kvalitní, psycholog – zaměstnanec, jehož nadřízený mu zadal, že výsledky mají dopadnout tak, aby se mohl vyšetřovaného zbavit apod.).

Dopravní psycholog si musí být případných konfliktů zájmů vždy vědom a odmítat provedení vyšetření/výzkumu/vzdělávání apod., u kterých by bylo byť i jen pouhé podezření, že je v konfliktu zájmů.

Mlčenlivost

Ve vztahu ke klientovi, jeho osobním údajům a všem sděleným informacím dopravní psycholog zachovává mlčenlivost po neomezeně dlouhou dobu po ukončení dopravně psychologického vyšetření. Této mlčenlivosti může klient zprostit dopravního psychologa pouze písemně daným souhlasem, ve kterém je uveden jeho rozsah. Povinnosti mlčenlivosti se netýkají skutečnosti, podléhající oznamovacím povinnostem či ochraně osobních údajů dle jiných právních předpisů.

Dopravní psycholog nikdy po klientovi nevyžaduje poskytnutí informací nad rámec zákonných požadavků dopravně psychologického vyšetření. Pokud podobné informace klient poskytne nevyžádaně, chová se k nim jako k důvěrným a zachová o nich mlčenlivost.

Informační povinnost

Dopravní psycholog vždy klientovi vysvětlí v souladu se zákonem a vyhláškou postup vyšetření, seznámí s výsledky, odpoví na dotazy v rozsahu pro činnost obvyklém.

Finanční otázky

Dopravní psycholog dodržuje obecně platné zákony a vyhlášky ohledně finančních aspektů vztahu s klienty.

Dopravní psycholog se vyhýbá finančnímu podbízení a jakýmkoliv platbám či provizím, jejichž etická či trestně-právní rovina může být sporná.

Dopravní psycholog před vyšetřením vždy seznámí klienta s výší úhrady za jeho služby.

Dopravní psycholog nikdy nezneužívá vztahu s klientem pro jakékoliv osobní výhody nad rámec profesního vztahu.

Dopravní psycholog se nesnaží maximalizovat svůj příjem na úkor zanedbání zákonem či vyhláškou stanovené kvality služeb.

Nečestné nabídky

Dopravní psycholog vždy odmítá nabídky na nečestný postup, který je v rozporu se zákonem či vyhláškou. V případě nabídky, která naplňuje znaky trestného činu, se řídí právní úpravou pro oznamovací povinnost.

Dopravní psycholog, který je v rámci své praxe vystavován tlakům klientů na úlevy z jejich zákonných povinností (nedoložení posudku lékaře, nedoložení výpisů z rejstříku řidičů apod.) tyto tlaky konzistentně odmítá. Posiluje svoji odbornou a profesní komunitu, která mu může pomoci podobným nátlakům čelit.

Dopravní psycholog odmítá zanedbat své zákonné povinnosti a vystavit posudek na základě neprovedeného, neúplně nebo nekvalitně provedeného vyšetření.

Dopravní psycholog nikdy nevystaví posudek, aniž by provedl všechna vyšetření, předepsaná zákonem či vyhláškou.

Dopravní psycholog odmítá spolupráci s osobami či se subjekty s problémovou pověstí, jejichž postupy jsou v rozporu se zákony, přestože by žádné své zákonné povinnosti neporušil a to navzdory případné finanční ztrátě.

Dopravní psycholog se vyhýbá nátlakům klienta, příbuzných a dalších osob na to, aby uznal klienta způsobilým k řízení, pokud má o způsobilosti k řízení jakékoliv pochybnosti. V případě nátlaků a nečestných nabídek dopravní psycholog provedení vyšetření odmítne či postupuje podle platné právní úpravy.

Vyšetření na žádost lékaře

V případě vyšetření na žádost lékaře dopravní psycholog provádí pouze individuální vyšetření. Dopravní psycholog je povinen vyšetření přizpůsobit stavu klienta, neprovádí nadbytečná vyšetření, jejichž provedení není nezbytné.

IV. Vztah ke kolegům

 

IV. Vztah ke kolegům

Dopravní psycholog zachovává profesionální vztahy ke kolegům, snaží se dodržovat vzájemnou úctu, respekt, vážnost a spolupráci.

V případě zjištění profesního pochybění kolegy, které neměl možnost ověřit, nakládá s informací jako s neověřenou a přednostně se ji snaží před podniknutím dalších kroků ověřit. V případě, že to vztah s kolegou umožňuje, kolegu informuje.

Dopravní psycholog se vyhýbá klamavé reklamě na svoje služby, nepoužívá neetické postupy pro získání klientů.

Dopravní psycholog, který se dozví důvěryhodným způsobem o nečestném postupu kolegy, tuto skutečnost oznámí Etické komisi, Ministerstvu dopravy či OČTŘ podle povahy informace.

Dopravní psycholog odmítne být přizvanou osobou při kontrole jiného dopravního psychologa, neboť by tento postup mohl být vykládán jako zneužití jeho postavení proti jeho konkurenci.

V. Profesní příslušnost

 

V. Profesní příslušnost

Dopravní psycholog dbá na zachování vážnosti profese dopravního psychologa v očích klientů, úřadů i veřejnosti.

Dopravní psycholog se vyjadřuje v médiích jen pokud je k tomu dostatečně odborně erudován, vyvaruje se simplifikací a nadbytečné popularizace. Trpělivě vysvětluje principy a účel práce dopravního psychologa pro bezpečí celé společnosti.

Dopravní psycholog chrání dobré jméno dopravní psychologie, chrání dobré jméno Komory dopravních psychologů ČR, jejich představitelů a členů.